Logge inn

NN2000

NN2000 er gjeldende høydesystem i Oslo fra 1. januar 2015.

1. januar 2015 skiftet vi høydesystem fra Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null 2000 (NN2000). I praksis alle kartdata og andre høydebærende data i Plan- og bygningsetaten er ca. 37 cm høyere enn etter det gamle systemet (OLH).

Konsekvenser ved søknad om byggetillatelse

Når du skal i gang med et byggeprosjekt, er det viktig at du sjekker hvilken høydereferanse som er brukt i gjeldende reguleringsplan.

Dersom reguleringsplanen har OLH som høydereferanse, og maks gesims- eller mønehøyde er oppgitt som kotehøyde/høyde over havet, må du ta hensyn til forskjellen mellom de to høydereferansene for å kunne bygge så høyt som planen tillater. Hvis du ikke tar hensyn til benyttet høydereferanse bygger du 37 cm lavere enn det reguleringsplanen tillater.

 • Eksempel: Grunnkart som brukes som prosjekteringsgrunnlag til et byggeprosjekt har NN2000 som høydereferanse. Aktuell reguleringsplan har OLH som høydereferanse.
 • Reguleringsplanen angir maks gesimshøyde på kote 100 OLH.
 • KotehøydeNN2000 = KotehøydeOLH + 37 cm = 100.00 m + 0.37 m.
 • I NN2000 er altså maks gesimshøyde 100.37 m.

I byggesøknaden er det viktig at benyttet høydereferanse er oppgitt i tittelfeltet på alle byggetegninger med høydeinformasjon (fasadetegning, snitt-tegning og utomhusplan).

Konsekvenser for landmålere

Ny høydereferansemodell

GNSS/GPS-utstyret måler ellipsoidisk høyde, ikke høyde i NN2000. Om en ønsker å utnytte GPS for måling direkte i høydesystemet NN2000 må du bruke en høydereferansemodell ("geoidemodell").

Bruk HREF2014A_NN2000_EUREF89.bin eller nyere. Denne modellen har en antatt nøyaktighet på ca. 1-4 cm.

Høydereferansemodeller kan lastes ned fra Kartverkets internettsider.

Fastmerker

Kartverket har nyberegnet høyder i NN2000 på alle sine fastmerker, inkludert lands- og stamnett. Også de fleste av kommunens høydefastmerker og et utvalg polygonpunkter (ca. 1000 punkter til sammen) har fått høyde i NN2000 ved nyberegning av kommunens nivellementsnett. Resten av de kommunale fastmerkene har fått høyder i NN2000 ved stedsavhengig transformasjon fra OLH ved bruk av transformasjonsmodellen NNTrans_OsloLokal_NN2000.bin.  

Konvertering av eldre data

Skal du bruke eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata i NN2000 må høyden forandres. Forskjellene varierer mellom 36 og 39 cm innenfor byggesonen. Hvilken metode for konvertering av dataene man bør bruke, translasjon (alle høyder i datasettet endres likt) eller stedsavhengig, avhenger av høydenøyaktigheten i dataene.

For landmålte data med stor høydenøyaktighet bør du vurdere en stedsavhengig transformasjon:

 • Dersom dataene begrenser seg til et mindre geografisk område kan du benytte en endringsverdi fra de stedsavhengige forskjellene mellom OLH og NN2000 på isolinjekartet og konvertere dataene med denne verdien.
 • Behøves data som dekker et større område, for eksempel kommunedekkende kartdatabaser, behøves transformasjonsmodell som distribueres av Kartverket (www.kartverket.no), og en passende programvare.

  Du kan da transformere mellom disse høydesystemene:

 1. Ellipsoidisk
 2. OLH
 3. NN1954
 4. NN2000
 • Mellom 1 og 3 benyttes høydereferansefilen href2008b.bin.
 • Mellom 1 og 4 benyttes høydereferansefilen HREF2014A_NN2000_EUREF89.bin eller nyere versjon.
 • Mellom 3 og 4 benyttes NNTrans2014A.bin eller nyere versjon.
 • Mellom 2 og 3 benyttes translasjon: HøydeNN1954 = HøydeOLH + 0.212 meter.
 • Mellom 2 og 4 benyttes NNTrans_OsloLokal_NN2000.bin. NNTrans_OsloLokal_NN2000.bin er en transformasjonsmodell som transformerer direkte mellom OLH og NN2000 og er tett knyttet til kommunens høydefastmerker. Denne må kun benyttes innenfor Oslo kommunes grenser. For mer informasjon og tilgang til modellen kontakt Avdeling for geodata: dig.kart@pbe.oslo.kommune.no.
  Alternativt benyttes følgende metode som ikke er knyttet like sterkt til kommunens høydefastmerker:
  1. Først translasjon til NN1954: HøydeNN1954 = HøydeOLH + 0.212 meter.
  2. Deretter transformasjon til NN2000: NNTrans2014A.bin eller nyere versjon.
Alle grunnriss-koordinater må være EUREF89, UTM-sone 32.